فارمانا

دارو و علوم زیستی

ما در حوزه کسب و کار بهداشت و درمان متخصص هستیم و در فارمانا به صورت اختصاصی بر حوزه دارویی تمرکز کرده ایم.
در حالیکه رویکرد صنعت دارویی در دنیا تغییرات عمده ای داشته است این صنعت در ایران کماکان شکل سنتی خود را حفظ نموده است. ما در فارمانا با مهارت عمیق در انجام معاملات، دانش قوی در حوزه مالی و سوابق فعالیت گسترده قصد داریم رشد و رونق این صنعت را تسهیل بخشیم، سرمایه گذاران را در یافتن حوزه های جذاب راهنمایی و صنعت گران را برای توسعه کسب و کار خود یاری نماییم.

خدمات فارمانا

مشاوره استراتژی

پیشرفت کسب و کار شما تنها با تدوین و تعریف یک استراتژی عالی میسر نیست، بلکه نیازمند به اجرای آن استراتژی به بهترین نحو است. گروه مشاوره مانا با ارائه خدمات مشاوره‌ استراتژی خود می‌تواند به صاحبان کسب و کار کمک کند تا با ارزیابی درست از مسیر کسب و کار خود به اهدافشان برسند.

اطلاعات بیشتر ...

مشاوره معاملات

ما با تبحر در حوزه مالی به شرکت ها کمک می کنیم تا استراتژی دقیق معاملات را پایه ریزی نمایندو از شروع مسیر تا پایان آن، به خلق ارزش افزوده دست پیدا کنند.

اطلاعات بیشتر ...

بانکداری سرمایه گذاری

ما مشتاقیم تا انتخاب اول هر کسب و کاری در زمینه مشاوره، مالی و بانکداری سرمایه گذاری باشیم. رشد مشتریان با سرعت بیشتر از بازار تمرکز ما در گروه مشاوره ماناست.

اطلاعات بیشتر ...

خدمات تخصصی

هدف گروه مشاوره مانا ارائه چشم انداز ۳۶۰ درجه و جامع برای مشتریان هوشمند است. ما به وسیله این هدف راهکارهای هوشمندانه را در تمام جنبه های چالش سازمانی از قبیل چالش های استراتژیک، مالی، سرمایه ای و مدیریتی، به حرکت در می آوریم. اما یک قدم قبل از این ما به به مشتریان خود کمک می کنیم تا سوالاتی هوشمندانه طراحی کنند زیراکه این سوالات کلید طلایی رسیدن به راهکارهای پیشرفته، پیچیده و هوشمندانه هستند.

اطلاعات بیشتر ...

شرکای تجاری

رویدادها

گزارش هفتگی بورس در صنعت دارو 1900 410 mana

گزارش هفتگی بورس در صنعت دارو

گزارش هفتگی بورس در صنعت دارو با در نظر گرفتن کمبود اطلاعات منسجم از بازار…

بیشتر
گزارش تحلیلی بازار و صنعت دارویی ایران 1900 410 mana

گزارش تحلیلی بازار و صنعت دارویی ایران

گزارش تحلیلی بازار و صنعت دارویی ایران در حال حاضر تغییرات جمعیتی، افزایش رفاه اجتماعی…

بیشتر
خبرنامه شماره ۱ فارمانا 310 510 ali

خبرنامه شماره ۱ فارمانا

خبرنامه شماره 1 فارمانا رشد بازار دارویی جهانی دمانس و آلزایمر در طول سالهای 2017-2021…

بیشتر

مرکز راهکارهای سلامت

رشد و توسعه سلامت نیازمند دو بازوی اصلی دانش فنی و دانش مالی و سرمایه گذاری است. درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و رشد گروه سنی میانسال و سالمند در هرم سنی جمعیت کشور در سال‌های آتی، اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ، ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن، ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ و غیره؛ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ، ورود ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی‌ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺪلﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ؛ ﺑﺎﻋﺚ بالارفتن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ شده است. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان، بازیگران این حوزه بیش از پیش نیازمند دانش و منابع، برای توسعه و فعالیت هستند.

  • ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر گروه مشاوره مانا با مشارکت ﺷﺮﮐﺖ تأﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻣﯿﻦ، اوﻟﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺸﻮر با بهره‌گیری از متخصصین حوزه سلامت و مالی، “ﻣﺮﮐﺰ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ” را به عنوان اولین مرکز تخصصی مالی متمرکز در حوزه سلامت ایجاد کرده است. در این راستا با مشارکت ارائه دهندگان خدمات مالی و سرمایه¬گذاری تخصصی در این صنعت و همچنین همکاری طیف وسیعی از سازمان‌های مرتبط مانند نهاد‌های دولتی و قانون‌گذار فعال در زنجیره تأمین سلامت، سازمان‌های بیمه‌گر و تامین‌کنندگان بخش خصوصی و بهره‌گیری از دانش متخصصان حوزه‌های مختلف سلامت، علوم زیستی و دارویی و فناوری به ارائه راهکار‌های کامل و جامع در پاسخ به نیاز مشتریان می‌پردازد.

    گروه مشاوره مانا با هدف ارائه دیدگاهی عمیق تر و گسترده تر در حوزه بهداشت و درمان از طریق احداث مرکز راهکارهای سلامت به ارائه خدمات جامع و ایجاد دسترسی به بازار سرمایه برای مشتریان خود می پردازد.

پشتیبانی مانا
چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟
گروه مشاوره مانا
راهکاری هوشمندانه